Privacy Policy

Privacy Policy

Legal & Security

We vinden jouw privacy net zo belangrijk als die van ons zelf. Toch is het nodig om enkele gegevens van je te hebben om zo onze diensten en producten aan je te kunnen leveren. LR Internet behandelt je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

< < <

Je privacy wordt door ons gerespecteerd. LR Internet streeft ernaar om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Contactgegevens:
LR Internet B.V.
Keizersveld 41
5803 AM Venray
www.lrinternet.nl
support@lrinternet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
LR Internet B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@lrinternet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LR Internet B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uit te kunnen voeren van de overeenkomst tussen jou en ons
 • Om je te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te voeren of te verbeteren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of om je te bezoeken bij een afspraak
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • LR Internet B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
LR Internet B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LR Internet B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LR Internet B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.
In het kader van de Wet Rijksbelastingen bewaren wij onze verkoopadministratie zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
LR Internet B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LR Internet B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LR Internet B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LR Internet B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LR Internet B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@lrinternet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . LR Internet B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LR Internet B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@lrinternet.nl

LR Internet kan de privacy policy wijzigen. Op deze pagina wordt altijd de laatste versie getoond. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 03-05-2018